News‎ > ‎

โปรดเพิ่มข้อมูลการกู้คืนบัญชี SWU GAFE เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน หรือเข้าใช้งานไม่ได้

posted Oct 4, 2017, 1:09 AM by pawarit@g.swu.ac.th   [ updated Jan 12, 2021, 10:36 PM ]
ผู้ใช้งาน SWU GAFE ทุกท่านโปรดดำเนินการเพิ่มข้อมูลได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลสำรอง เพื่อรักษาความปลอดภัย และใช้สำหรับกู้คืนบัญชี กรณีลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้ โดยไปที่ https://myaccount.google.com/intro/secureaccount แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำ

กรณีที่ไม่ได้
เพิ่มข้อมูลการกู้คืนไว้ หากท่านลืมรหัสผ่าน หรือไม่สามารถใช้งานได้ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th